Udskiftning af MgO-plader – vælg en professionel facadespecialist

Om MgO-plader
Byggeplader med magnesium er i stor udstrækning blevet brugt som vindspærre i facader på mange typer byggerier – lige fra almene boliger til parcelhuse, skoler, daginstitutioner, sygehuse og erhvervsbyggeri. I flere byggerier er der opstået fugtskader.
Pladerne indeholder nemlig frit magnesiumklorid, som er årsag til, at de i en række tilfælde er blevet så kraftigt opfugtede af for ek-sempel udeluft, at der på pladernes overflade udskilles frit salthol-digt vand. Saltvandet kan dryppe ned bag facadebeklædningen og opfugte vinduer og bagvedliggende konstruktioner af træ eller me-tal og forårsage råd og korrosion. Det kan også få skruer, beslag og klammer til at korrodere, ligesom sokler og andet kan blive misfar-vet.
Pladerne kan derudover gå i opløsning og miste deres brandhæm-mende, vindbeskyttende og stabiliserende egenskaber.

Det forventes, at de fleste MgO-plader må udskiftes i løbet af få år. Norisol kan hjælpe med at få overblik og kommer med løsningsforslag.

Norisol hjælper blandt andet med

  • Undersøgelse af fugtproblemer ifm. lette facader med vindspær-re af magnesiumoxid-plader (MgO-plader) i samarbejde med rådgiver.
  • Overvågning af skader i samarbejde med rådgiver.
  • Udskiftning af MgO-pladerne, hvilket også vil indebære en de-montering og genmontering af facadebeklædningen.
  • Hvis pladerne sidder på et træskelet, der har opsuget salte fra pladerne, må trædelene behandles inden genopsætning af en ny vindspærre. Det vil være nødvendigt at imprægnere trædelene mod skimmelsvamp og blåsplint, samt på anden vis at sikre – eksempelvis mod fugtoptagelse.
  • Korrosionsrisikoen er et væsentligt problem ved MgO-plader, og hvis der er anvendt forzinkede søm, skruer og beslag, skal disse facader prioriteres højt i renoveringssammenhæng, idet der kan være risiko for, at facadebeklædningen falder ned.
  • Hvis MgO-pladerne sidder på stålskelet, skal skelettet i nogle tilfælde udskiftes helt eller delvis.

Kontakt os for rådgivning og løsningsforslag på 7011 7744 – spørg efter facadeafdelingen, vi har mange års erfaring med facadeentrepriser.

SE VORES PROJEKTER